24 กรกฎาคม 2562 ชาวนาสู้แล้งต้องดึงน้ำจากบึงขี้แล้ง กว่า 1 กม.เพื่อส่งน้ำเข้านา

ที่มา: https://www.naewna.com/local/428386

สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดพิษณุโลก ยังคงน่าเป็นห่วง หลังจากฝนทิ้งช่วง แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด โดยเฉพาะที่อำเภอบางระกำ ถึงแม้สภาพโดยรวมยังไม่วิกฤติ หรือ เข้าสู่แล้งเต็มตัว แต่แหล่งน้ำทางธรรมชาติ โดยเฉพาะแก้มลิงทั้ง 3 แห่งตามโครงการบางระกำโมเดลในอำเภอบางระกำ ขณะนี้ได้ลดลงเช่นกัน โดยที่แก้มลิงบึงระมาณ ความจุเก็บกัก 16 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบัน เก็บกัก 5.61 ล้าน.ลบ.ม คิดเป็นร้อยละ 35.07 บึงตะเคร็ง ความจุเก็บกัก 13 ล้าน ลบ.ม ปัจจุบัน เก็บกัก 3.90 ล้าน ลบ.ม คิดเป็นร้อยละ 30.45 และแก้มลิงบึงขี้แร้ง ความจุเก็บกัก 1.74 ล้าน ลบ.ม  ปัจจุบัน เก็บกัก 0.643 ล้าน ลบ.ม คิดเป็นร้อยละ 36.96  ชาวนาหมู่ 5 บ้านตะโม้ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่าปีนี้แล้งมาก แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด ตนทำนา 24 ไร่ ข้าวกำลังออกรวง ต้องดึงน้ำจากบึงขี้แร้งแห่งนี้ไปหล่อเลี้ยงนาข้าวทุกวัน ระยะทางในการดึงน้ำนากว่า 1 กิโลเมตรทีเดียว ต้องลงทุนค่าน้ำมันเพิ่มอีกวัน 10-20 ลิตร ก็ต้องยอม เพื่อนำน้ำเข้านาให้ได้ ทั้งที่ราคาข้าวขายได้เพียง 6,400-6,500 บาทเท่านั้น แต่ก็ต้องทำนากันต่อไป เนื่องจากเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทย ก็อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือทั้งในเรื่องของภัยแล้งและเรื่องของราคาข้าวตกต่ำในขณะนี้ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกสั่งการมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด ให้รายงานสถานการณ์สภาพอากาศเป็นประจำทุกวันรวมถึงการคาดการณ์ภาวะฝนทิ้งช่วง สถานการณ์ในด้านพืชทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะข้าว ข้าวโพดฯลฯ และให้ชี้จุดนาข้าวที่มีความเสี่ยงภัยที่จะเสียหายในภาวะฝนทิ้งช่วง โดยจัดทำเป็นตารางสรุปเป็นรายอำเภอตำบลหมู่บ้านและให้หาแนวทางให้ความช่วยเหลือร่วมกับจังหวัดอำเภอและท้องถิ่น